Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach

Zapytanie ofertowe

na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku w dwóch częściach
 

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk. ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP: 583288-0729

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach na 2016 r.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2014

Dyrektora PODR w Gdańsku z dnia 27.05.2014 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na  potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku od dnia 01.01.2016r do dnia 31.12. 2016 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

Termin składania ofert:

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie PODR w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 293 z podaniem cen jednostkowych i ceny całkowitej w terminie do 10.11.2015 r. do godz. 12:00. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku oferty stanowiącym załącznik 2, 2A. Podane
w ofercie ceny jednostkowe paliw płynnych powinny być cenami sprzedaży na dzień 04.11.2015r. i zawierać w sobie wszystkie elementy związane z prawidłową i terminowa realizację przedmiotu zamówienia, w tym transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ( dotyczy Zadania 2).
 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronnie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następstw prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Jolanta Żukowska tel. 58 326 39 45 lub email: j.zukowska@podr.pl

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Szczegóły w załącznikach

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 27.10.2015

Pobierz

2. Załączniki 27.10.2015

Pobierz

3. Odpowiedzi do zapytania ofertowego 03.11.2015

Pobierz

4. Wybór oferty 13.11.2015

Pobierz