Przetargi

Zapytanie ofertowe – konstrukcja przeciwgradowa

Nie wpłynęła żadna oferta

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do Waszej Firmy o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie materiałów i zainstalowanie konstrukcji przeciw-gradowej oraz dostarczenie akcesoriów wymaganych do przymocowania drzewek do konstrukcji.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Konstrukcja będzie wykonana ze słupów ze strunobetonu, oraz wymaganymi akcesoriami, siatka przeciw-gradowa ma mieć najwyższy wskaźnik przepuszczalności światła słonecznego.
2. Akcesoria do mocowania drzewek owocowych do konstrukcji na bazie tyczek bambusowych wraz z wymaganymi akcesoriami oraz osłonki na pnie drzewek.
3. Konstrukcja przeciw-gradowa ma być rozpostarta na 8 rzędach, każdy długości 50 m, rozstawa między rzędami 4 m, planowana wysokość drzewek 3 m, powierzchnia konstrukcji ok 1500 m2
4. Termin wykonania konstrukcji przeciw-gradowej do 28 grudnia 2015 r.

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy przesłać: faxem (58) 309-09-45, poprzez e-mail sekretariat@podr.pl, złożyć osobiście, lub przesłać pocztą na wskazany adres: 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293. z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi  (oraz ewentualnie – okres gwarancji jakości) w terminie do 25.11.2015r., do godziny 14.00. Osobą do kontaktu jest Mariusz Anioła e-mail m.aniola@podr.pl , nr kom. 797-010-613.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 17.11.2015

Pobierz

2. Wzór oferty 17.11.2015

Pobierz

3. Wzór umowy 17.11.2015

Pobierz