Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi przygotowania projektów graficznych i wykonania materiałów szkoleniowo – konferencyjnych – projekt BIOBALT

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi  przygotowania projektów graficznych i wykonania materiałów szkoleniowo- konferencyjnych niezbędnych do realizacji projektu pt. „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” (BIOBALT), finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów graficznych i wykonanie materiałów szkoleniowo- konferencyjnych wraz z dostarczeniem, rozładowaniem i wniesieniem
do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do projektu umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

a) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały szkoleniowo- konferencyjne były nowe, pełnowartościowe, dobrej jakości, a także charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00 w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na przygotowanie projektów graficznych i wykonanie materiałów szkoleniowo- konferencyjnych”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na przygotowanie projektów graficznych iwykonanie materiałów szkoleniowo- konferencyjnych”.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na przygotowanie projektów graficznych i wykonanie materiałów szkoleniowo- konferencyjnych”.

 

w terminie do dnia  17.10.2016, do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 07.10.2016

Pobierz

2. Załączniki 07.10.2016

Pobierz

3. Pytania i odpowiedzi 11.10.2016

Pobierz

4. Pytania i odpowiedzi 2 13.10.2016

Pobierz

5. Wybór oferty 14.11.2016

Pobierz