Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi poligraficznej, drukarskiej i kserograficznej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi poligraficznej, drukarskiej i kserograficznej.

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej, drukarskiej i kserograficznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na Części zgodnie ze SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

a)Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2,3,4,5,6 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie jednej lub kilku Części.

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00 w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne”. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie pocztą elektroniczną podpisanej oferty w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną ofertę.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana
nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne”.

w terminie do dnia 23.09.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 15.09.2016

Pobierz

2. SIWZ 15.09.2016

Pobierz

3. Załączniki 15.09.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 29.09.2016

Pobierz

5. Wybór oferty - Część 4 12.10.2016

Pobierz