Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w dniu 18.09.2016 r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi cateringowej w dniu
18.09.2016 r.

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej podczas bankietu organizowanego w Lubaniu przy ul. Maderskiego 3 w dniu 18.09.2016r. o godz. 14.30 dla 150 osób zgodnie
ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę można złożyć:

a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00- 15.00
w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową w dniu 18.09.2016r.”.

b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługę cateringową w dniu 18.09.2016r.”.

c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową w dniu 18.09.2016r.”.

w terminie do dnia  13.09.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 09.09.2016

Pobierz

2. SIWZ 09.09.2016

Pobierz

3. Umowa 09.09.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 13.09.2016

Pobierz