Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w dniach 10.10.2016r. – 14.10.2016r.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert
w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi cateringowej w dniach

10.10.2016r. – 14.10.2016r.

 

Przedmiot Zamówienia Podprogowego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dla 88 osób zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wykonanie usługi cateringowej podczas 4 jednodniowych szkoleń organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w okresie 10.10.2016 r. – 14.10.2016 r., w dowolnym miejscu usytuowanym na obszarze gmin powiatu kościerskiego i starogardzkiego: gmina Stara Kiszewa, Liniewo, Skarszewy, Starogard Gdański, Zblewo, Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, Lubichowo, Bobowo, Skórcz, Gmina Miejska Skórcz, Osiek, Smętowo Graniczne (informacja
o wyborze lokalizacji zostanie ustalona w sposób bieżący, a Wykonawca zostanie poinformowany co najmniej na 3 dni przed organizowanym szkoleniem).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

a) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Miejsce  zamieszczenia SIWZ

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.podr.pl

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę można złożyć:

a. Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00
w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową
w dniach 10.10.2016r – 14.10.2016r.”.

b. Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „oferta na usługę cateringową w dniach 10.10.2016r – 14.10.2016r.”. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie pocztą elektroniczną podpisanej oferty w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się odczytać podpisaną ofertę.

c. Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski „oferta na usługę cateringową w dniach 10.10.2016r – 14.10.2016r.”

w terminie do dnia 30.09.2016, do godz. 12.00.

Szczegóły w załącznikach

Ogloszenie 26.09.2016

Pobierz

SWIZ 26.09.2016

Pobierz

Projekt umowy 26.09.2016

Pobierz

Wybór oferty 05.10.2016

Pobierz