Przetargi

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 znajdującego się w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem kombajnu Bizon Z056 po zapoznaniu się z regulaminem przetargu proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy.

Minimalna cena ofertowa w przedmiotowym przetargu wynosi 22 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, z podaniem ceny całkowitej do dnia  27.07.2016 do godz. 10:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na przetarg dotyczący sprzedaży kombajnu Bizon Z056 ” oraz   „Nie otwierać przed dniem 27.07.2016r. godz. 10.15”

Oferta musi być sporządzona na załączonym druku Zał. nr 3 do regulaminu przetargu.

W przedmiotowym przetargu jest wymagane wpłacenie wadium.

Kombajn Bizon Z056 będącym przedmiotem przetargu można oglądać w PODR w Lubaniu ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu tj. Pan Andrzej Okrój 607 462 000.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Przetarg wygrywa oferent, którego cena ofertowa osiągnie najwyższą wartość. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą niż stawka wywoławcza.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert.

Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie 19.07.2016

Pobierz

Regulamin, umowa 19.07.2016

Pobierz

Wycena kombajnu 19.07.2016

Pobierz

Wybór oferty 27.07.2016

Pobierz