Przetargi

Sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 II

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż kombajnu zbożowego Bizon Z056 znajdującego się w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem, po zapoznaniu się z Regulaminem przetargu stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, proszone są o składanie pisemnych ofert:

  • W siedzibie Sprzedającego: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, w sekretariacie, w godzinach urzędowania 7.00 – 16.00, w terminie do dnia 17.08.2016 roku do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu przetargu.
  • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie, Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem uczestnika przetargu, zaadresowana na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ulica Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, pokój 114 (sekretariat) oraz posiadać dopiski: „Oferta na II przetarg dotyczący sprzedaży kombajnu Bizon Z056” oraz „Nie otwierać przed dniem 17.08. 2016 r. godzina 10:15”.UWAGA: Liczy się data wpływu!
  • Przedmiot sprzedaży oglądać można w miejscu jego lokalizacji, czyli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, ul. Targowa 19, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Andrzej Okrój, tel. 607 462 000

  • Cena wywoławcza została określona jako wartość netto, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy i wynosi 22 000,00 zł.
  • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgodnie z Regulaminem oraz wpłacenie przez przystępującego do przetargu wadium, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do jednego dnia przed otwarciem przetargu, na konto bankowe nr 77 1160 2202 0000 0002 2896 0837 Bank Millennium (w tytule przelewu proszę wpisać „Wadium za kombajn”) lub w Kasie PODR w Lubaniu  mieszczącej się przy ul. Maderskiego 3,  w dni robocze, w  8-10.
  • Wysokość wadium to 2 200,00 zł. 
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Sprzedającego, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, pokój 001 „Sala konferencyjna”.
Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 04.08.2016

Pobierz

2. Regulamin, umowa, wzór oferty 04.08.2016

Pobierz

3. Wycena 04.08.2016

Pobierz

4. Wybór oferty 17.08.2016

Pobierz