Przetargi

Przetarg nieograniczony – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła

Gdańsk, 07.11.2014

Uwaga z dnia 19.11.2014 r. – Zamieszczono wyjaśnienie do SIWZ.

Uwaga z dnia 18.11.2014 r. – Zamieszczono załącznik nr 1 do wniosku WND-RPPM.05.04.00-00-002/13, zmieniony załącznik nr 6, zmianę nr 1 SIWZ, oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie UZP Nr ogłosz. 370328 – 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk. ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP: 583288-0729

OGŁASZA PRZETARG NA:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku nr WND-RPPM.05.04.00-00-002/13 o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV 71.32.00.00-7

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy szkoleniowo-edukacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii składających się z: instalacji biogazowej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz pompy ciepła zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku nr WND-RPPM.05.04.00-00-002/13 o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące opracowania: 1. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe 2. Raport OOŚ dla każdego rodzaju instalacji wg potrzeb oraz dokumenty związane z prowadzeniem postępowania OOŚ (karta informacyjna przedsięwzięcia) i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Program funkcjonalno użytkowy. 4. Audyt energetyczny istniejącego źródła ciepła – kotłowni węglowej, sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego w celu określenia możliwości zagospodarowania ciepła powstałego z układu kogeneracyjnego biogazowni. 5. Audyt energetyczny budynków będących w użytkowaniu PODR w celu określenia możliwości zagospodarowania energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje OZE. 6. Dokumentacja techniczna dla każdego rodzaju instalacji, w tym: – analiza techniczna,- analiza finansowo – ekonomiczna. – projekt budowlany we wszystkich branżach, ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami,- projekt wykonawczy we wszystkich branżach, ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, – przedmiar robót,- kosztorys inwestorski, – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna zakończyć się podsumowaniem wskazującym dokumenty, które należy uzyskać w celu realizacji inwestycji. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby (zespół projektowy) zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania przyszłej budowy oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jeden samodzielny pracownik naukowy (ze stopniem naukowym minimum doktora lub doktora habilitowanego) o uznanym dorobku międzynarodowym w zakresie badania procesów fermentacji metanowej, posiadającym indeks h równy 5 lub więcej i sumaryczny Impact Factor (IF) powyżej 10 oraz co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta instalacji biogazowych, wiatrowych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zespół musi mieć możliwość realizacji badań optymalizacji wydajności biogazowej dla uruchamianej biogazowni wg metodyki DIN 38414-S8, dla jednocześnie 18 substratów i ich mieszanek w różnych proporcjach (w co najmniej 3 powtórzeniach – łącznie do dyspozycji 54 fermentory) oraz kierowania lub wykonawstwa w projektach badawczych związanych z prowadzeniem procesów fermentacji lub zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w Załączniku Nr 9 – opis przedmiotu zamówienia opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiającym jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. (058) 326-39-00
Termin składania ofert: 24.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk pokój nr 11.

Otwarcie ofert zostało przewidziane na dzień 24.11.2014 r. na godz. 10:00

 

UZP – ogłoszenie pełne na portalu:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=370328&rok=2014-11-07

 

DODATKOWE INFORMACJE
Pełne ogłoszenie oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, wzór zgłoszenia oferty oraz wzór umowy zawarte są w załącznikach poniżej.

Szczegóły w załącznikach

1. SIWZ 07.11.2014

Pobierz

2. Załączniki 07.11.2014

Pobierz

3. Uzupełnienie 18.11.2014

Pobierz

4. Wyjaśnienie do SIWZ 19.11.2014

Pobierz

5. Informacja o unieważnieniu 28.11.2014

Pobierz