Przetargi

Przetarg nieograniczony – na usługi drukowania dla Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Gdansku w dwóch częsciach


Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 19.12.2014 r. do godziny 9:00! Szczegóły poniżej w załącznikach.


 

Gdańsk: Postępowanie na usługi drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach.

Numer ogłoszenia: 255657 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku , ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 39 00, faks 58 309 09 45.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podr.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka, samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie na usługi drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług drukowania wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w poszczególnych częściach zamówienia, z tego: Część I obejmuje druk 11 numerów miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I określający planowane ilości, parametry i wymagania techniczne wydruku oraz termin i miejsce dostarczenia znajduje się w załącznik nr 1a SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a SIWZ. Część II obejmuje druk: – broszur A5 posiadających ISBN, – broszur A5 nie posiadających ISBN, – broszur A4 posiadających ISBN, – broszur A4 nie posiadających ISBN, – zaproszeń, – plakatów A2, – plakatów B2, – plakatów A3, – plakatów A4, – innych materiałów w formacie A4, – teczek firmowych, – wizytówek, – kalendarzy książkowych A5 na 2016 r., – kalendarzy książkowych A4 na 2016 r., – torebek papierowych, – notatników A5, – notatników A4, wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części II określający planowane ilości, parametry i wymagania techniczne wydruku oraz termin i miejsce dostarczenia znajduje się w załącznik nr 1b SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6b SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części I: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, należycie co najmniej 3 zamówienia usług głównych, porównywalne z przedmiotem zamówienia, a polegające na drukowaniu czasopism specjalistycznych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł. brutto każde. Opis sposobu oceny spełniania warunku dla Części II: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 3 zamówienia usług głównych, porównywalne z przedmiotem zamówienia, a polegających na drukowaniu broszur, plakatów, zaproszeń o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto każde.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Część I zamówienia -usługi główne, porównywalne z przedmiotem zamówienia, a polegające na drukowaniu czasopism specjalistycznych. Część II zamówienia – usługi główne, porównywalne z przedmiotem zamówienia, a polegające na drukowaniu broszur, plakatów, zaproszeń.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Czas realizacji bieżącego zamówienia – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana ta może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.: a) uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także opóźnienia dostawy przedmiotu umowy – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, b) wystąpią zmiany techniczne w przedmiocie umowy leżące po stronie Wykonawcy, nie powodujące pogorszenia się parametrów i właściwości przedmiotu umowy, które to zmiany nie zwiększą ceny przedmiotu umowy, c) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; o każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić

Zamawiającego wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, h) zmiany stawki VAT (także w razie jej obniżki) co prowadzi do odpowiedniej zmiany ceny/wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podr.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 – druk 11 numerów miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 obejmuje druk 11 numerów miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 1 określający planowane ilości, parametry i wymagania techniczne wydruku oraz termin i miejsce dostarczenia znajduje się w załącznik nr 1a SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):82.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 80
  • Czas realizacji bieżącego zamówienia – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2- druk broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formacie A4,teczek firmowych, wizytówek, kalendarzy książkowych A5,kalendarzy książkowych A4, torebek papierowych, notatników A5, notatników A4..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2 obejmuje druk: 1) broszur A5 posiadających ISBN, 2) broszur A5 nie posiadających ISBN, 3) broszur A4 posiadających ISBN, 4) broszur A4 nie posiadających ISBN, 5) zaproszeń, 6) plakatów A2, 7) plakatów B2, 8) plakatów A3, 9) plakatów A4, 10) innych materiałów w formacie A4, 11) teczek firmowych, 12) wizytówek, 13) kalendarzy książkowych A5 – 2016 r., 14) kalendarzy książkowych A4 – 2016 r., 15) torebek papierowych, 16) notatników A5, 17) notatników A4, wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia Części 2 określający planowane ilości, parametry i wymagania techniczne wydruku oraz termin i miejsce dostarczenia znajduje się w załącznik nr 1b SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6b SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):82.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 80
  • Czas realizacji bieżącego zamówienia – 20
Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie 10.12.2014

Pobierz

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.12.2014

Pobierz

3. Informacja o wyborze oferty 09.01.2015

Pobierz