Przetargi

Przetarg nieograniczony – Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na cele biurowe przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zespołu szkół w Lubaniu na cele biurowe, wraz z budową systemu ppoż.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 19.10.2015 r.

Numer ogłoszenia: 255010 ­ 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­ roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku , ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80­-001 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 39 00, faks 58 309 09 45.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na cele biurowe ­ przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zespołu szkół w Lubaniu na cele biurowe, wraz z budową systemu ppoż..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych ­ adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dawnego zespołu szkół rolniczych, zlokalizowanego na dz. nr 217/23; 217/31; 217/70; 217/74; 217/76 (budynek) obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski, numer działek 217/74 i 217/76 (po scaleniu ­ 666); na cele biurowe: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły wraz z salą konferencyjną na cele biurowe oraz budowa systemu ppoż. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę na funkcję biurową istniejącego budynku szkoły 2) rozbudowę budynku ­ dobudowanie od strony zachodniej nowej kubatury, która pozwoli na powiększenie przestrzeni sali konferencyjnej oraz utworzenie dodatkowej powierzchni biurowej na piętrze, 3) wykonanie niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu działki

(wjazdy, drogi, drogi pożarowe, chodniki, parkingi, zieleń, mury oporowe, maszty flagowe) 4) budowę zbiornika p.poż. wraz z infrastrukturą (zasilanie w wodę bieżącą z istniejącego przyłącza oraz utwardzenie terenu)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w ciągu 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00­2, 45.40.00.00­1, 45.43.00.00­7, 45.00.00.00­7,

45.11.00.00­1, 45.11.12.00­0, 45.32.00.00­6, 45.26.23.00­4, 45.26.25.22­6, 45.42.10.00­4, 45.43.21.00­5,

45.31.00.00­3, 45.41.00.00­4, 45.26.23.00­4, 45.26.23.00­4, 45.33.00.00­9, 45.33.22.00­5, 45.33.24.00­7,

45.33.11.00­7, 45.33.12.10­1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo­kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, 3) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 4) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub Wykonawca, którego ofertę wybrano: ­ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ­ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub ­ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 77 1160 2202 0000 0002 2896 0837 (Bank Millenium). Zamawiający zaleca dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem ­ przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie wykonał: minimum dwa zamówienia o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 4.000.000.00 (cztery miliony) zł brutto, polegające na budowie lub przebudowie budynku obejmującej branże: budowlaną, elektryczną oraz sanitarną z instalacjami wentylacji i klimatyzacji

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) kierownikiem budowy ­ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ­ budowlanej, b) kierownikiem robót sanitarnych ­ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót elektrycznych ­ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) kierownikiem robót drogowych ­ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej W przypadku wskazania osoby zagranicznej, zamiast wskazanych wyżej uprawnień musi ona posiadać odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawo do świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek finansowy będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • ­ Cena ­ 80
  • ­ okres gwarancji ­ 20

IV.2.2) nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna,

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) warunków i terminów płatności, w szczególności wynikających z harmonogramu ­ rzeczowo finansowego, 3) terminu realizacji zamówienia, 4) terminu realizacji robót w zakresie I etapu określonego w harmonogramie ­ rzeczowo finansowym, 5) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, w tym zakresu robót w ramach I etapu określonego w

harmonogramie ­ rzeczowo finansowym, 6) aktualizacji, zmiany rozwiązań technicznych, materiałów, z uwagi na postęp techniczny lub zmianę obowiązujących przepisów techniczno­budowlanych, lub z innych uzasadnionych powodów 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: a) niezbędnej zmiany technologii wykonania prac stwierdzonej przez inspektora nadzoru lub nadzór autorski b) zmiany projektu budowlanego w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania prac lub ich usprawnienia, 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy 3) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia, 4) zmiany w dokumentacji projektowej wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 5) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów, 6) zawieszenia robót przez zamawiającego, 7) uzgodnień z właściwymi organami administracji, 8) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, 9) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, 10) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót), 11) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 12) gdy wprowadzenie zmian dotyczących zakresu lub technologii prac zaleci nakaże nadzór autorski 13) gdy zmiany są konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, terenie budowy, lub błędów w dokumentacji projektowej, 14) jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 14) jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy, 16) z powodu możliwości płatniczych Zamawiającego, wynikających w szczególności z zawartych umów dotacyjnych. 3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy: 1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, 2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i urządzeń niezależnie od przyczyny; 3) Zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podr.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w. lub biuro@bozp.com.pl, lub Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80­001 Gdańsk. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80­001 Gdańsk, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Szczegóły w załącznikach

1. Ogłoszenie o przetargu 29.09.2015

Pobierz

2. SIWZ 29.09.2015

Pobierz

3. Załącznik 1A - Wzór harmonogramu RF - PDF 29.09.2015

Pobierz

4. Załącznik 1A - Wzór harmonogramu RF - XLS 29.09.2015

Pobierz

5. Załącznik 7 - Wzór umowy 29.09.2015

Pobierz

6.Załączniki 1-6 wersja edytowalna - DOCX 05.10.2015

Pobierz

7. Dokumentacja projektowa - część 1 - ZIP 29.09.2015

Pobierz

8. Dokumentacja projektowa - część 2 - ZIP 29.09.2015

Pobierz

9. Dokumentacja projektowa - część 3 - ZIP 29.09.2015

Pobierz

10. Wyjaśnienia treści SIWZ - część 1 09.10.2015

Pobierz

11. Zmiana ogłoszenia 12.10.2015

Pobierz

12. Zmiana treści SIWZ 12.10.2015

Pobierz

13. Wyjaśnienia treści SIWZ - część 2 12.10.2015

Pobierz

14. Załączniki do wyjaśnień 12.10.2015

Pobierz

15. Wybór oferty 26.10.2015

Pobierz