Przetargi

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach

Zapytanie ofertowe

na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku w dwóch częściach

Przedłużenie składania ofert do dnia 20.11.2014 r. do godziny 9.00

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 80-001 Gdańsk. ul. Trakt Św. Wojciecha 293 tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP: 583288-0729

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w dwóch częściach na 2015 r.

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2014 Dyrektora PODR w Gdańsku z dnia 27.05.2014 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12. 2015 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

 

Termin składania ofert:

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie PODR w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 293 z podaniem cen jednostkowych i ceny całkowitej w terminie do 14.11.2014 r. do godz. 9:00. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku oferty stanowiącym załącznik 2, 2A. Podane w ofercie ceny jednostkowe paliw płynnych powinny być cenami sprzedaży na dzień 06.11.2014 r.
i zawierać w sobie wszystkie elementy związane z prawidłową i terminowa realizację przedmiotu zamówienia, w tym transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ( dotyczy Zadania 2).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronnie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następstw prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Krzysztofem Kozdemba tel. 58 326 39 24 lub email: k.kozdemba@podr.pl

 

Szczegóły w załącznikach

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 05.11.2014

Pobierz

2. Załączniki 05.11.2014

Pobierz

3. Odpowiedzi do zapytania ofertowego 13.11.2014

Pobierz