Przetargi

Ogłoszenie – Sprzedaż 2 ciągników rolniczych oraz 3 maszyn rolniczych

OGŁOSZENIE

O sprzedaży 2 ciągników rolniczych oraz 3 maszyn rolniczych

Szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
o nazwie „Ciągniki i maszyny rolnicze”. Jednostki/osoby zainteresowane zakupem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert:

 1. przesłanie na adres siedziby: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326 39 00, fax. 58 309 09 45,
  email: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl. REGON: 003003186, NIP:583-28-80-729, lub osobiście w siedzibie PODR, w sekretariacie w godzinach urzędowania.
 2. Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na ciągnik rolniczy Model:……Nie otwierać do 03.09.2014r. do godziny 13.00” bądź: „Oferta na maszynę rolniczą Typ……. Nie otwierać do 03.09.2014r. do godziny 13.00”.
 3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w miejscu ich lokalizacji, w godzinach od 7.00- 15.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.
 4. Osoby upoważnione do kontaktu:

PODR O/Stare Pole Witold Michniewicz– tel. 693 847 432,

DSPRSJiD w Lubaniu – Andrzej Okrój – tel. 607 462 000,

PODR w Gdańsku – Krzysztof Kozdemba – tel. 797 010 644

 1. Cena wywoławcza została określona jako wartość netto w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
 2. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego: Gdańsk,
  ul. Trakt Św. Wojciecha 293, w sekretariacie, w terminie do dnia 03.09.2014 r. do godziny: 13.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu przetargu.
 3. Otwarcie ofert: nastąpi na 7 dzień licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.podr.pl, tj. 03.09.2014 r. o godzinie: 13.15, w siedzibie Sprzedającego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden  uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą niż stawka wywoławcza.
 5. Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem www.podr.pl.
 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełne ogłoszenie oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny ich spełnienia zawarte są w załącznikach poniżej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk

tel. 58 326 39 00

e-mail: sekretariat@podr.pl

do dnia: 03.09.2014 r. Do godz. 13.00

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu.

DODATKOWE INFORMACJE

Pełne ogłoszenie o sprzedaży oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, wzór zgłoszenia oferty oraz wzór umowy zawarte są w załącznikach poniżej.

Szczegóły w załącznikach

1. Szczegółowy opis przedmiotu 26.08.2014

Pobierz

2. Zarządzenie i regulamin 26.08.2014

Pobierz

3. Ciągniki i maszyny rolnicze 26.08.2014

Pobierz

4. Wybór oferty 04.09.2014

Pobierz