Przetargi

Przetarg na sprzedaż powypadkowego samochodu służbowego Kia Ceed

                                                                                                          Gdańsk, dnia 30.12.2015 r.

 

 Opis przedmiotu

 

Opis przedmiotu sprzedaży stanowi załącznik nr 1 Specyfikacja, do niniejszego ogłoszenia. Jednostki/osoby zainteresowane zakupem ww. składnika majątku, po zapoznaniu się
z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert:

 

  1. Przesłanie na adres siedziby: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel.58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, email: sekretariat@podr.pl , www.podr.pl. REGON:003003186, NIP:583288-0729 lub osobiście w siedzibie PODR, w sekretariacie w godzinach urzędowania (7.00- 15.00).
  2. Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zakup samochodu marki Kia Ceed’. Nie otwierać do 18.01.2016 r. do godziny 11.00.
  3. Przedmiot sprzedaży oglądać można w siedzibie PODR w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk w godzinach od 8.00- 14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.
  4. Osoba upoważniona do kontaktu: Waldemar Gołuński- Wojak, tel. 58 326 39 24; 797 010 612.
  5. Cena wywoławcza została określona, jako wartość netto, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.
  6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego: Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 293, w sekretariacie, w terminie do dnia 18.01.2016 r. do godziny 11.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu przetargu.
  7. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi na 19 dzień licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie wwwpodr.pl , tj. 18.01.2016 r. o godz. 11.10, w siedzibie Sprzedającego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293.
  8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą, niż stawka wywoławcza.
  9. Informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR pod adresem www.podr.pl , oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
  10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełne ogłoszenie oraz szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny ich spełnienia zawarte są w załącznikach poniżej

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:

Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, w sekretariacie, w terminie do dnia 18.01.2016 r. do godziny 11.00.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończenia przetargu.

Szczegóły w załącznikach

1. Zarządzenie i regulamin 30.12.1015

Pobierz

2. Załącznik nr 1 Specyfikacja 30.12.1015

Pobierz

3. Załącznik nr 2 Wzór Umowy 30.12.1015

Pobierz

4. Załącznik nr 3 Wzór Oferty 30.12.1015

Pobierz

5. Zdjęcia 05.01.2016

Pobierz

6. Wybór oferty 18.01.2016

Pobierz