Przetargi

Zapytanie ofertowe – konstrukcja przeciwgradowa

Nie wpłynęła żadna oferta

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zwraca się do o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie materiałów i zainstalowanie konstrukcji przeciw-gradowej oraz dostarczenie akcesoriów wymaganych do przymocowania drzewek do konstrukcji.

Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca:

1. Konstrukcja będzie wykonana ze słupów ze strunobetonu, oraz wymaganymi akcesoriami, siatka przeciw-gradowa ma mieć najwyższy wskaźnik przepuszczalności światła słonecznego.

2. Akcesoria do mocowania drzewek owocowych do konstrukcji na bazie tyczek bambusowych wraz z wymaganymi akcesoriami oraz osłonki na pnie drzewek.

3. Konstrukcja przeciw-gradowa ma być rozpostarta na 8 rzędach, każdy długości 50 m, rozstawa między rzędami 4 m, planowana wysokość drzewek 3 m, powierzchnia konstrukcji ok 1.500 m2.

4. Termin wykonania konstrukcji przeciw-gradowej do 31 marca 2016r.

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy przesłać: faxem (58) 309-09-45, albo e-mail sekretariat@podr.pl, albo złożyć osobiście, albo przesłać pocztą na wskazany adres: 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293. z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość dostawy /usługi  (oraz ewentualnie – okres gwarancji jakości) w terminie do 17.12.2015r., do godziny 12.00. Osobą do kontaktu jest Andrzej Okrój e-mail a.okroj@podr.pl ,
nr kom. 607-462-000.

Oferent ma możliwość oględzin terenu, na którym ma być posadowiona konstrukcja – osobą do kontaktu jest Andrzej Okrój.

Zamawiający – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Szczegóły w załącznikach

1. Zapytanie ofertowe 09.12.2015

Pobierz

2. Wzór oferty 09.12.2015

Pobierz

3. Wzór umowy 09.12.2015

Pobierz