Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej

„ZACHOWAJMY BIORÓŻNORODNOŚĆ WSI POMORSKIEJ”

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/467/73/2016

 

Zadanie pn. „Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej” ma  formę kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony i zachowania bioróżnorodności.

Składa się  z trzech działań:

Działanie I:  Pszczoła ważnym elementem ochrony bioróżnorodności

Działanie to dotyczy zagadnień ochrony pszczoły miodnej.

W tej części będzie  przeprowadzone:

 • Szkolenie, dla osób prowadzących pasieki, napotykających w swojej pracy na różnorodne problemy, utrudniające utrzymanie rodzin pszczelich.
 • Sympozjum pszczelarskie dla pszczelarzy z woj. pomorskiego, pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę. dotycząca aktualnych problemów pszczelarstwa
 • „Podglądamy pszczoły” – stworzenie, w pasiece PODR w Lubaniu systemu monitoringu rodziny pszczelej, tj. kamer oraz elektronicznej wagi pasiecznej. Uzyskane dane prezentowane będą w Internecie, służąc edukacji przyrodniczej oraz informując pszczelarzy o aktualnym stanie rodzin pszczelich, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących prac pasiecznych.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej (pszczelarskiej) dla dzieci i młodzieży między innymi przygotowanie książeczki do kolorowania dotyczącej ochrony pszczół i bioróżnorodności na wsi.

Podstrona do działania I

 

Działanie II:  Stare odmiany roślin uprawnych – nasze dziedzictwo

Działanie to dotyczy zachowania starych odmian roślin uprawnych, zapewniających właściwą bioróżnorodność terenów wiejskich woj. pomorskiego.

W tej części planowane jest:

 • Zorganizowanie Konferencji „Zachowanie sadów tradycyjnych” dla mieszkańców woj. pomorskiego, dotycząca uprawy starych odmian drzew owocowych.
 • „Sadowniczy skansen”- posadzenie kolekcji starych odmian drzew owocowych w sadzie PODR, w którym będzie pokazane m.in. wykorzystanie odmian tradycyjnych jako strefy oddzielającej sad intensywny.
 • Wydanie broszury „Tradycyjne odmiany roślin uprawnych w woj. pomorskim”,
 • Przeprowadzenie warsztatów „Okulizacja drzewek owocowych jako jeden ze sposobów ratowania zanikających odmian” Uczestnicy, dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli rozmnażać zanikające odmiany drzew owocowych.
 • Uzupełnienie istniejącej ścieżki edukacyjnej PODR w Lubaniu, o tablice dotyczące ochrony bioróżnorodności.

Podstrona do działania II

 

Działanie III: Kształtowanie bioróżnorodności obszarów wiejskich w kontekście ochrony dziko żyjących gatunków zwierząt i wyrządzanych przez nie szkód.

 • Organizacja konferencji dla mieszkańców woj. pomorskiego w szczególności mieszkańców wsi, dotycząca wyzwań i problemów związanych z kształtowaniem bioróżnorodności w kontekście ochrony dziko żyjących gatunków zwierząt i wyrządzanych przez nią szkód.
 • Przygotowanie i wydanie broszury „Szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta – Poradnik dla rolnika”, w której zawarte będą aktualne i praktyczne informacje na temat postępowania w przypadku wystąpienia szkód.

Podstrona do działania III

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 49093,55 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 37122,85 zł.

http://www.wfosigw.gda.pl/

Sprawozdanie