Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

ORAZ OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY

ZADANIA EDUKACYJNEGO

 

Nazwa i adres Dotowanego:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Trakt Św. Wojciecha 293

80- 001 Gdańsk

 

Tytuł projektu:

„Chrońmy jeziora i pszczoły – szkolenia dla rolników”.

Szkolenia dla rolników gospodarujących na obszarach zlewni najbardziej zdegradowanych jezior województwa pomorskiego oraz działania edukacyjne promujące ochronę pszczoły miodnej.”

 

Umowa dotacji nr:

WFOŚ/D/467/133/2015

 

Realizacja zadania edukacyjnego odbyła się w okresie: maj– grudzień 2015 r. Zadanie było podzielone na dwa działania dotyczące ochrony jezior i pszczół.

 

Działanie I.

Pierwszym etapem realizacji działania I mającego na celu ochronę jezior było opracowanie charakterystyki zlewni jezior wskazanych w KARCIE EDUKACYJNEJ ZADANIA, tj.:

Mielonko, Karczemne, Klasztorne, Tuchomskie, Wierzysko, Grabowskie, Zajezierskie, Dąbrówka, Zespół Jezior Człuchowskich, Szczytno Wielkie, Charzykowskie, Kałębie, Kruszyńskie.

Jeziora te zostały wybrane w oparciu o raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dane uzyskane z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Charakterystyka wybranych zlewni jezior została opracowana na podstawie wyników projektu pt. „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni” zrealizowanych przez Konsorcjum MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie NFOŚiGW w 2010 r.

W drugim etapie działania, zorganizowano 9 szkoleń dla rolników z 7 powiatów, w których stwierdzono obecność zeutrofizowanych jezior oraz możliwość wystąpienia presji rolniczej na stan wód jeziorowych. Szkolenia rozpoczęto od analizy zasięgu zlewni wybranych jezior. Materiał do analizy, w postaci map cyfrowych, przekazany został przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Poznaniu oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Mapy zasięgu zlewni zdegradowanych jezior były podstawą naboru uczestników szkoleń, który został przeprowadzony przez doradców terenowych – pracowników PODR, na obszarze ich działania.

Harmonogram szkoleń został zamieszczony na stronie internetowej PODR www.podr.pl. Szkolenia odbyły się w okresie od 13 października do 13 listopada 2015 r.

Wzięło w nich udział 137 rolników, 5 przedstawicieli samorządów oraz 13 doradców PODR.

 

szkol_pro

Podczas szkoleń zaprezentowano następujące tematy:

1. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i ich wpływ na środowisko wodne – dr Krzysztof Banaś Uniwersytet Gdański

2. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny dla ochrony środowiska wodnego – Agnieszka Jereczek PODR / Alicja Łepek PODR

3. Racjonalna gospodarka nawozowa w gospodarstwach rolnych kluczem do ograniczenia strat biogenów i ich odpływu do wód jeziorowych – Katarzyna Radtke PODR / Grzegorz Manowski PODR

Uczestnikom szkoleń zapewniono czas na zadawanie pytań i dyskusję, a ponad to serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe na nośniku USB (pendrive), broszurę, notatnik i długopis.

Broszura pt. „Dobre praktyki rolnicze szansą na poprawę stanu wód jezior woj. pomorskiego” została opublikowana w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz zamieszczona na stronie internetowej PODR www.podr.pl. Pozostały nakład zostanie nieodpłatnie rozpowszechniony wśród odbiorców imprez targowych oraz szkoleń organizowanych przez PODR.

 

Działanie II.

Działanie II dotyczyło ochrony pszczoły miodnej.

W tej części przeprowadzano szkolenie dla osób pragnących założyć pasiekę. Ogłoszenie o szkoleniu wraz z regulaminem, ukazało się na stronie internetowej www.podr.pl. Spośród spełniających warunki regulaminu zgłoszeń, wybrano 12 osób (10 uczestników + 2 osoby rezerwowe). Po rezygnacji jednego uczestnika, do wcześniej wybranych pszczelarzy, dołączono osobę z grupy rezerwowej. W grupie uczestniczącej w szkoleniu znalazło się 5 osób, które po raz pierwszy miały bezpośredni kontakt z pszczołami, pozostali prowadzili niewielkie pasieki, które chcieli powiększyć. Uczestnicy szkolenia brali udział, w 4 zajęciach praktycznych, w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu, uczących podstaw prowadzenia pasieki. Część zajęć, w celu lepszego przyswojenia wiedzy, była prowadzona w grupach po 5 osób.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymali 2 rodziny pszczele (2 odkłady, 2 kompletne ule wielkopolskie z rodziną pszczelą) + jeden ul pusty zapasowy oraz podstawowe wyposażenie pasieczne:

1. dłuto nierdzewne w oprawie

2. miotełka pszczelarska

3. podkurzacz kwaso-żaroodporny

4. ramka gniazdowa hoffmanowska  – 6 kpl

5. ramka nadstawkowa hoffmanowska –  3 kpl

6. mata ocieplająca słomiana pionowa –  6 szt.

7. krata odgrodowa winidurowa – 3 szt.

8. stojak pod ul drewniany taboretowy  –  3 szt.

9. podkarmiaczka górna wiaderkowa  –  3 szt.

10. węza wielkopolska – 5 kg

11. drut kwasoodporny 0,4 mm – 0,25kg  – 1

12. paliwo do podkurzacza

13. rojnica wielkopolska z siatką metalową

14. bluza pszczelarska

15. rękawice skórzane pszczelarskie

16. cedzidło do miodu

17. odsklepiacz widelcowy nierdzewny

18. Pas spinający ul – 3 szt.

Pozwolą one uczestnikom szkolenia rozpocząć prowadzenie pasieki, a w perspektywie na zwiększenie ilości rodzin w utworzonych pasiekach. Nowi pszczelarze otrzymali również materiały szkoleniowe na nośniku USB (pendrive) oraz podstawową literaturę pszczelarską:

  1. Wanda Ostrowska „Gospodarka Pasieczna”
  2. Sławomir Trzybiński „Współczesna Gospodarka Pasieczna t. 1 i 2”

Dodatkowo, w ramach II działania  zorganizowano w Pomorskim Centrum Pszczelarskim w  Lubaniu, Sympozjum Pszczelarskie dotyczące aktualnych problemów pszczelarstwa. Uczestniczyło w nim 77 uczestników.

Podczas sympozjum zaprezentowano następujące tematy:

1. Jak skutecznie walczyć z warrozą? – Prof. dr hab. Paweł Chorbiński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Zgnilec złośliwy, rozpoznawanie, profilaktyka i zwalczanie – Prof. dr hab. Paweł Chorbiński  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. Prezentacja pasiecznego systemu antykradzieżowego oraz elektronicznej wagi pasiecznej CONTROLBEE – Jarosław Cichocki PODR, Adam Świątkowski KONTAKT IT

4. Nosemoza, szkodniki, wirusy – Prof. dr hab. Paweł Chorbiński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczestnikom sympozjum zapewniono czas na zadawanie pytań i dyskusję, serwis kawowy oraz broszurę, notatnik, długopis, torebkę oraz szczoteczkę i kapelusz pszczelarski z logo WFOŚiGW w Gdańsku i PODR.

Broszura „Zakładamy Pasiekę” została opublikowana w nakładzie 500 egzemplarzy oraz zamieszczona również na stronie internetowej www.podr.pl. Pozostały nakład zostanie nieodpłatnie rozpowszechniony wśród pszczelarzy.

Podsumowując, efektem projektu jest wzrost świadomości rolników w zakresie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody, co przełoży się na zmniejszenie presji rolniczej na wody jeziorowe.

Dodatkowo, poprzez wzrost ilości pasiek projekt przyczyni się,  do ochrony pszczoły miodnej oraz zachowania bioróżnorodności na terenie województwa pomorskiego.

Zgodnie z umową dotacji informację o dofinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, umieszczono na wszystkich wydanych materiałach informacyjnych, drukach projektowych, broszurach oraz na stronie internetowej PODR (www.podr.pl). O dofinansowaniu zostali również poinformowani uczestnicy szkoleń i sympozjum.

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu został zrealizowany a planowany efekt ekologiczny osiągnięty.