O projekcie

Loga


Aktualności O projekcie Strefa rolnika Strefa doradcy Do pobrania Zespół projektu Kontakt

Projekt Współpraca międzynarodowa

Rozmowa z Alicją Łepek, kierownikiem projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” realizowanego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Czy może nam Pani przybliżyć projekt BIOBALT?

Jednym z najważniejszych aktualnie wyzwań środowiskowych stojących przed rolnictwem jest gospodarowanie w oparciu o poszanowanie zasobów, w szczególności zasobów  wodnych. Problemem jest nadmierna zawartość substancji odżywczych takich jak azot i fosfor oraz substancji niebezpiecznych np. antybiotyki w wodach rzek, jezior oraz Bałtyku. Substancje te wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie tych ekosystemów wodnych poprzez eutrofizację oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej. Istnieją narzędzia, które można stosować w każdym gospodarstwie rolnym, a dzięki którym ograniczone zostanie wydostawanie się z gospodarstw tych substancji do wód, bez strat w efektywności produkcji. Najważniejsze jest natomiast to, że dzięki stosowaniu tych narzędzi rolnik uzyskuje konkretne oszczędności w postaci mniejszych wydatków na nawozy oraz środki ochrony roślin. I to właśnie taką praktyczną wiedzę, w jaki sposób chronić środowisko, a przy tym własny portfel chcemy popularyzować wśród rolników.

Jakie działania obejmuje projekt?

Aby zapewnić skuteczne dotarcie do rolników w projekcie przewidziano różnorodne formy przekazywania wiedzy: konferencje, seminaria powiatowe, eventy plenerowe, szkolenia gminne w formie warsztatów oraz indywidualną pracę doradców z rolnikami. Realizację projektu otworzy konferencja zaplanowana na wrzesień br. Jesienią, bieżącego roku w każdym z powiatów województwa pomorskiego odbędą się seminaria, na których przybliżona zostanie rolnikom wiedza, w jaki sposób przeciwdziałać ucieczce z gospodarstw związków azotu i fosforu oraz substancji niebezpiecznych. Kolejnym etapem, który rozpocznie się w przyszłym roku będą działania praktyczne. Doradcy rolniczy PODR, w każdej gminie województwa zorganizują praktyczne warsztaty dla rolników, na których rolnicy będą mieli sposobność przeanalizowania przypadków konkretnych gospodarstw. Czasami niewielka modyfikacja w procesie produkcji rolniczej, wskazanie  miejsc, w których może dochodzić o niepotrzebnych strat tych substancji oraz przedstawienie prostych metod zaradczych przyczynia się do ochrony wód oraz dużych oszczędności w budżecie gospodarstwa. Chcemy pokazać, że ochrona środowiska to nie dodatkowe wydatki, lecz dodatkowe oszczędności dla rolników.

Wspomniała Pani o indywidualnej pracy doradców z rolnikami. Na czym będzie ona polegać?

Jest to bardzo istotna część projektu, gdyż najlepiej przyswajamy wiedzę, gdy istnieje możliwość bezpośredniego zaangażowania się. W związku z tym 80 gospodarstw objętych zostanie indywidualnym doradztwem bezpośrednim. W ramach tego doradztwa, każdy rolnik uczestniczący w tej części projektu będzie mógł skorzystać z wiedzy doradcy i  specjalistycznych narzędzi w swoim gospodarstwie w celu ograniczenia strat substancji odżywczych oraz przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do wód. W tym celu, w każdym z tych 80 gospodarstw, pobrane do badań zostaną próby glebowe, sporządzone zostaną mapy zasobności gleby w substancje odżywcze, wykonane zostaną plany nawozowe oraz jeżeli badania gleby wykażą taką konieczność, rolnicy otrzymają zwrot części kosztów wapnowania. Gospodarstwa te stanowić będą bazę gospodarstw wzorcowych – stanowić dobry przykład dla innych rolników, że te rozwiązania faktycznie się sprawdzają.

Do kogo projekt jest skierowany?

Uczestnikiem działań w projekcie mogą być rolnicy z terenu województwa pomorskiego, prowadzący gospodarstwa rolne na obszarach chronionych tj. Obszarach Natura 2000, Parkach Krajobrazowych, Obszarach Chronionego Krajobrazu oraz w strefie przybrzeżnej Bałtyku.

W jaki sposób będzie można wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych rolników prowadzących działalność na obszarach chronionych i w strefie przybrzeżnej. Jedynie w przypadku doradztwa indywidualnego w gospodarstwach, gdy zaistnieje konieczność wapnowania gleb, założony jest częściowy udział rolników w koszcie zakupu wapna. Informacje o aktualnych działaniach w projekcie zamieszczone będą na stronie www.podr.pl/biobalt . Informacje o działaniach uzyskać będzie można również w Biurach Powiatowych ODR,  pod numerem tel. 58 688 20 11 w. 27 oraz pisząc e-mail na adres: zo@podr.pl.

Kto realizuje projekt i skąd pochodzą środki na jego realizację?

Projekt realizowany jest przez Zespół Ochrony Środowiska i Ekologii, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Ponieważ, zadania które zostały przewidziane w projekcie wykraczają poza aktualnie obowiązujące standardy, do ich wykonania potrzebne były zewnętrzne środki finansowe. Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. Całkowity koszt projektu wynosi 748 684,00 zł,  a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 524 078,80 zł, co stanowi 70% kosztów. Projekt realizowany będzie do końca 2018 roku. Jest to projekt partnerski – realizowany wspólnie z organizacją skupiającą doradców rolniczych w Szwecji oraz polskich naukowców specjalizujących się w tej tematyce.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem projektu Biobalt?

Projekt jest projektem przyjaznym dla rolników i środowiska, w którym obie strony wygrywają i zyskują. Rolnicy uczestniczący w projekcie uzyskają konkretną wiedzę na temat praktycznych rozwiązań, dzięki którym zaoszczędzą pieniądze racjonalizując gospodarkę nawozami, wodą i innymi substancjami stosowanymi w gospodarstwie. Dzięki temu substancje te nie będą spływać z wodą, a zostaną w maksymalnym stopniu przyswojone przez rośliny. Zyska też środowisko,  gdyż zmniejszy się stopień eutrofizacji co przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej ekosystemów.

W 80 gospodarstwach wzorcowych zastosowane zostaną nowoczesne narzędzia zapobiegające "ucieczce" azotu i fosforu.

W 80 gospodarstwach wzorcowych zastosowane zostaną nowoczesne narzędzia zapobiegające „ucieczce” azotu i fosforu.

Rozmawiała
Grażyna Szulist

Wróć