Projekt BIOBALT

Loga


Aktualności O projekcie Strefa rolnika Strefa doradcy Do pobrania Zespół projektu Kontakt

belka-thin

W środę 28 września 2016 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”, otwierająca realizację projektu „BIOBALT” – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej PODR w Lubaniu, gdzie dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego- Aleksander Mach otworzył konferencję i powitał przybyłych gości. Projekt Biobalt – działania i cele przedstawili na wstępie: kierownik projektu Alicja Łepek oraz dr inż. Andrzej Tonderski z firmy partnerskiej POMInnO.

Cykl wykładów merytorycznych rozpoczęła Pani prof. dr hab. Marianna Pastuszak przedstawiając wykład na temat eutrofizacji wód Bałtyku i działań zmierzających do poprawy sytuacji.  Pani Profesor jest pracownikiem samodzielnym Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, który od wielu lat zajmuje się badaniami nad występowaniem substancji biogennych: azotu i fosforu w Bałtyku.

Pozostałe wykłady wygłosili pracownicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan dr hab. inż. Przemysław Barłóg zapoznał uczestników z aktualnymi trendami w zakresie praktyk pro środowiskowych w rolnictwie. Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb opisał prof. dr hab. Witold Grzebisz – kierownik Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznianiu. Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem zreferował dr hab. inż. Witold Szczepaniak, a produkcyjne i środowiskowe aspekty gospodarowania fosforem dr hab. inż. Jarosław Potarzycki.

Zainteresowanych współpracą rolników oraz inne osoby zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://podr.pl/projekt-biobalt/

oprócz wielu aktualnych informacji o projekcie można tam znaleźć terminy seminariów powiatowych w ramach projektu, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały z konferencji

belka-thin

Spotkanie partnerów projektu BIOBALT

W dniu 23.06.2016 r. w budynku Pomorskiego Centrum Pszczelarstwa w Lubaniu odbyło się spotkanie zespołu projektu BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

DSC_0530

            W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt:

  • ze strony szwedzkiej HS Konsult AB – Line Strand
  • ze strony polskiego partnera POMInnO sp. z o.o. – Andrzej Tonderski, Karin Tonderski
  • ze strony PODR – Aleksander Mach, Alicja Łepek, Karolina Wróbel, Joanna Krysztofiak, Izabela Tylikowska-Drewek, Katarzyna Radtke.

Podczas spotkania Dyrektor Aleksander Mach wręczył partnerom projektu kopię umowy o dofinansowanie zawartą pomiędzy PODR a Urzędem Marszałkowskim.

 

Spotkanie to było pierwszym spotkaniem członków zespołu projektowego po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Celem spotkania było, aby każda z osób zaangażowanych w projekt znała swoją rolę i zadania oraz wiedziała jakie cele i rezultaty projekt ma osiągnąć. Członkowie zespołu poznali się nawzajem, swoje role w projekcie oraz cele i rezultaty projektu. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo działania projektowe, harmonogram ich wdrażania oraz zasady raportowania rezultatów projektu. Ustalony został również plan komunikacji w projekcie.

23.06.2016

belka-thin

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wraz z partnerami: polskim POMInnO sp. z o.o oraz szwedzkim HS Konsult AB uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15) na realizację projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej”.

Projekt wpisuje się w zakres interwencji określony w RPO WP 2014-2020 i ukierunkowany jest na realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz wynikających z niej planów działań Action Plan for the Baltic Sea Region Strategy i Baltadapt Strategy and Action Plan for Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea Region (Baltadapt).

EUSBSR

Cele

Projekt ma na celu podniesienie stanu świadomości ekologicznej 3.095 osób, indywidualnych użytkowników korzystających z zasobów środowiska, wsparcie dla 31 obszarów chronionych oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie: Priorytet I SUERMB – Ochrona morza, cele szczegółowe takie jak czysta woda w morzu, bogata i zdrowa przyroda oraz lepsza współpraca pomiędzy państwami regionu. Priorytet ten przewiduje działania na rzecz: zmniejszenia ilości środków odżywczych w morzu do dopuszczalnych poziomów, ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych, wspierania zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do niej.

Efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie 6 kampanii informacyjno – edukacyjnych na wszystkich poziomach administracyjnych w tym:

  • dwóch konferencji wojewódzkich,
  • 16 seminariów powiatowych,
  • 80 szkoleń gminnych,
  • 12 ewentów plenerowych
  • przeszkolenie 45 doradców pod kątem innowacyjnych metod doradczych,
  • doradztwo indywidualne i działania w celu wdrożenia dobrych praktyk w 80 gospodarstwach wzorcowych,
  • zacieśnianie współpracy regionalnej w zakresie doradztwa rolniczego.

W ramach indywidualnego doradztwa dla rolników utworzona zostanie sieć gospodarstw wzorcowych na obszarach chronionych, prezentujących dobre praktyki i aktywizujących lokalne społeczności, w zakresie przeciwdziałania eutrofizacji i zanieczyszczeniom wód, w tym wód Bałtyku (tematy: zarządzania obiegiem substancji odżywczych i nawozów w gospodarstwie, planów nawożenia, analizy możliwości wykorzystania naturalnych systemów filtracyjnych, zarządzaniem substancjami szkodliwymi w gospodarstwie). Zaplanowane działania wynikają wprost z rekomendacji w zakresie zdiagnozowanych problemów wymienionych w przytoczonych powyżej Planach Działań.

            Całkowity koszt projektu wynosi 748 684,00 zł,  a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 524 078,80 zł.

Mapa