Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie internetowej  resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo (zakładka: Co robimy – Informacje branżowe – Aktualności) w dniu 8 stycznia 2020 r. została zaktualizowana ulotka informacyjna dla rolników pt. „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

 W ww. ulotce wprowadzono zmiany w związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z konieczności, dotyczących wymogu przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast jak dotychczas przez lekarza weterynarii. W związku z tym, tuszy i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi)  świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii, zamiast  dotychczasowego zaświadczenia. Zmiany tych przepisów zostały wprowadzone m. in. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2019/624 dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

 Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie informuje, że informacje zawarte w ww. znowelizowanej ulotce zostały również zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl [zakładka: Nadzór weterynaryjny – Żywność pochodzenia zwierzęcego – Zwierzęta gospodarskie – Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią] wraz z dodatkowymi informacjami i przydatnymi linkami dotyczącymi uboju z konieczności, np. linkiem do wykazu rzeźni przyjmujących tusze i narządy wewnętrzne zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, czy też przykładowym wzorem oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Ilość wyświetleń artykułu: 358