Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych. Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (poza budynkami mieszkalnymi) mogą ubiegać się o:

1. kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

2. kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych, który może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych): ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych W chwili obecnej w bankach współpracujących z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są środki na udzielanie kredytów preferencyjnych.

3. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

4. zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;

5. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego.

Zostanie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem nowelizacji jest pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych burz i huraganów. Pomoc będzie przyznawana przez kierownika biura powiatowego ARiMR w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku złożonego przez rolnika w terminie do 30 września 2017 r.

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał w dniu 22 sierpnia 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przeznaczona jest dla rolników w gospodarstwach, których szkody wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolniczej i dotyczy odtworzenia takich składników gospodarstwa jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie. Pomoc, maksymalnie do 300 tys. zł na gospodarstwo, przyznawana będzie w formie refundacji – do 80% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski o pomoc będą przyjmowane w terminie 4 – 18 września 2017 r. Planuje się, że kolejne nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w naborze wrześniowym, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnych miesiącach. Budżet tego działania – ponad 200 mln euro.

W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ np. na powierzchnię kwalifikującą się do płatności bezpośrednich lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia w terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość:

– zmiany elementu EFA na inny (poprzez zmianę do wniosku o płatność),

– w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie,

– w uzasadnionych przypadkach powołanie się na działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013., jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR, składając odpowiedni wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. Wniosek należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni. Złożenie wniosku w odpowiednim terminie, pozwoli ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań, a w przypadku działań PROW 2007-2013, za zgodą Agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania.

Informacje na temat pomocy można uzyskać u doradców Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu: http://podr.pl/kontakty/

Ilość wyświetleń artykułu: 2054