Do pobrania


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/akty-prawne/17,Ustawa-z-dnia-10-kwietnia-1997-r-Prawo-energetyczne.html

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478

3. Ustawa z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/akty-prawne/6383,Ustawa-z-dnia-31-grudnia-2015-r-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html

4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/925/1

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i późniejsze nowelizacje

https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/akty-prawne/4928,Ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-efektywnosci-energetycznej.html

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090430346

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej (Dz.U. 2012 poz. 962)

https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/5030,DzU-2012-nr-0-poz-962.html

8. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona)

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/26660/Dyrektywa_2010_31_UE.pdf

9. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.

http://tnij.org/qk7smba

10. Rozporządzeniem KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innochem_1/4_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf

11. Nowa definicja MŚP”, Poradnik dla użytkowników i wzory oświadczeń, KE 2006r

https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

12. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dn-5-listopada-2015-r-ws-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-energetyczna-w-ramach-rpo-na-lata-20142020/

13. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

14. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020/

Wróć