Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie kościerskim – program pilotażowy.

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie kościerskim – program pilotażowy.

 

W dniu 30.06.2020 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się pierwsze spotkanie potencjalnych członków Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kościerskim. Celem pierwszego spotkania LPW było poznanie zakresów działań jednostek zaproszonych do stworzenie płaszczyzn współpracy na szczeblu lokalnym, przedstawienie problemów w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarze pilotażu, wymiana dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wody, jak również omówienie ewentualnej kwestii przystąpienia do pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody.  Do udziału w spotkaniu zaproszono:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 3. Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni,
 4. OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim,
 5. RZGW w Gdańsku,
 6. Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Gdańsku,
 7. Pomorską Izbę Rolniczą,
 8. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie,
 9. Urząd Miasta Kościerzyna,
 10. Urząd Gminy Kościerzyna,
 11. Urząd Gminy Nowa Karczma,
 12. Urząd Gminy Lipusz,
 13. Urząd Gminy Dziemiany,
 14. Urząd Gminy Liniewo,
 15. Urząd Gminy Karsin,
 16. Urząd Gminy Stara Kiszewa,
 17. Nadleśnictwo Kościerzyna,
 18. Nadleśnictwo Lipusz,
 19. Wdzydzki Park Krajobrazowy,
 20. Lokalną Grupę Działania STOLEM.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 3. Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni,
 4. Zarząd Zlewni w Tczewie,
 5. Zarząd Zlewni w Chojnicach,
 6. Nadzór Wodny w Kościerzynie,
 7. Nadzór Wodny w Chojnicach,
 8. Pomorska Izba Rolnicza,
 9. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie,
 10. Urząd Gminy Kościerzyna,
 11. Urząd Gminy Dziemiany,
 12. Urząd Gminy Liniewo,
 13. Urząd Gminy Karsin,
 14. Nadleśnictwo Kościerzyna
 15. Wdzydzki Park Krajobrazowy,
 16. Lokalna Grupa Działania STOLEM,
 17. Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

a także zainteresowane problematyką wody osoby prywatne.

Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości Dyrektor PODR w Lubaniu p. Andrzej Dolny.

W trakcie spotkania koordynatorka ds. wody w PODR w Lubaniu p. Emilia Pellowska, w krótkiej prezentacji omówiła potrzebę powołania LPW oraz cele, które w efekcie jej działania powinny zostać osiągnięte, a także harmonogram prac i spotkań do końca 2020 r.

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele poszczególnych jednostek przedstawili kompetencje
i zainteresowania reprezentowanych instytucji oraz swoje oczekiwania odnośnie działań w obszarze gospodarki wodami.

W trakcie wystąpień zwrócono uwagę  m.in.  na:

– potrzebę zwiększenia poziomu retencji i zatrzymywania wody w górnych częściach cieków – Wójt gm. Dziemiany,

– brak spółek wodnych na terenie powiatu, szczególna potrzeba spółek wynika z konieczności gospodarowania wodą na poziomie wyższym niż gospodarstwo rolne – przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Kościerzynie,

– założenia programu małej retencji korytowej – przedstawiciele RZGW,

– problemy z wykaszaniem nadbrzeży Wierzycy – Z-ca Wójta gm. Kościerzyna,

– problemy z drożnością rowów – przedstawiciel gm. Karsin

– narastający problem suszy w rolnictwie – V-ce Prezes PIR,

– zjawisko wysychania torfowisk i generalnie obniżania poziomu wody w zbiornikach, a także potrzebę konserwacji rzeki Wdy i kanału Wdy – przedstawiciel Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,

– działania związane z gospodarką wodami w lasach – przedstawiciel Nadleśnictwa w Kościerzynie,

– zły stan wód  jeziora Słupino i przyczyny wpływające na taki stan, a także integrujący wpływ Instytutu Kaszubskiego w sferze badań stanu wód. Wskazano także na znaczenie jakości wód w jeziorach kaszubskich na rozwój turystyki – przedstawiciele czynnika społecznego,

– aktualne możliwości realizacji inwestycji w zakresie nawodnień z dofinansowaniem z PROW 2014-2020 – przedstawiciel POR ARiMR,

– możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach programu „Moja woda” – Z-ca Prezesa
WFOŚiGW w Gdańsku,

– potrzebę ujęcia tej problematyki w Programie Strategicznym Woj. Pomorskiego – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.

W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele RZGW w Kościerzynie i Chojnicach przedstawili prezentację poświęconą głównym zakresom swoich działań oraz podstawowej infrastrukturze i planom w zakresie jej modernizacji. Zwrócono uwagę na często pojawiający się konflikt interesów poszczególnych rolników gospodarujących na jednym cieku wodnym.

W trakcie dyskusji uczestnicy wyrażali poparcie inicjatywie tworzenia LPW.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali druk deklaracji dotyczącej udziału w LPW oraz informację
o tematyce kolejnego spotkania, które będzie poświęcone inwentaryzacji i ocenie zasobów wody możliwej do wykorzystania dla potrzeb rolnictwa.

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 435