Informacja w sprawie umowy przy zbiorach owoców i warzyw

   W dniu 6 marca br., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort rolnictwa. Zostanie on teraz przesłany do dalszych prac w Parlamencie.
Najważniejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków owoców i warzyw, które dojrzewają jednocześnie w krótkim okresie czasu i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają osób przy nich pracujących, i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).
   Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących: zbieranie owoców lub warzyw; usuwanie zbędnych części roślin; klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży; wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej.
Przyjęto, że pomocnikiem rolnika będzie mogła być także osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę. Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie opłacał za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). Ze względu na krótki okres świadczenia pomocy rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do zapewnienia pomocnikom rolników możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu rolnicy będą opłacali za pomocników składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości takiej jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca).
Projekt zakłada, że dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane, dlatego rolnik będzie przygotowywał informacje o przychodach osiągniętych z tytułu zawartej umowy w formularzu PIT-8C i przesyłał te informacje do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.
Doprecyzowano też definicję wypadku przy pracy, dostosowując ją do pomocnika rolnika. Będzie on miał prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.
Zasadniczo nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (wyjątek dotyczy rozwiązań wprowadzonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które powinny wejść w życie 1 lipca 2018 r.).

Ilość wyświetleń artykułu: 1422