Konferencja: „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami a doświadczenia z realizacji projektu BIOBALT” – Lubań

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z partnerami projektu BIOBALT

zapraszają do udziału w konferencji:

Ograniczenie ucieczki azotu i fosforu z gospodarstwa rolnego – nowe obowiązki i możliwości. Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT.

która odbędzie się 22 listopada 2018 r. w Lubaniu, w godzinach 9:00 – 14:00.

W programie:

  • Stosowanie nawozów w zgodzie z „Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
  • Obowiązki i innowacje w przechowywaniu nawozów naturalnych
  • Projekt Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej
  • Rozwiązania technologiczne i techniczne ograniczające emisję zanieczyszczeń z budynków inwentarskich
  • Wsparcie finansowe na inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych ze środków PROW 2014-2020
  • Podsumowanie doświadczeń z realizacji projektu BIOBALT

Wykładowcy: eksperci Centrum Doradztwa Rolniczego, naukowcy Instytutu Technologicznego Przyrodniczego, specjaliści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków projektu „BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej” w ramach działania 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i rozliczenia konferencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji projektu BIOBALT
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową potwierdzenia udziału w konferencji