Ekoschematy – nowa płatność

W związku z trwającymi pracami nad Planem Strategicznym na lata 2021-2027  w zakresie wdrożenia nowej płatności bezpośredniej, tzw. ekoschematów, resort rolnictwa przygotował ankietę on-line, mającą na celu zebranie informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów.

Planuje się, że ekoschematy będą płatnością roczną za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które wykraczają ponad wymogi podstawowe i różnić się będą od innych zobowiązań m.in. rolno-środowiskowo-klimatycznych. Przystąpienie do nich będzie dobrowolne.

Zachęcamy do udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvvE1Xy5r8B9sxV7g-hUi-FFqH5vxCXh7dX7RShf4kZmGeQ/formResponse

Wśród praktyk zaproponowanych w ramach ekoschematów wyróżnia się:

 • Płatność za obszary z roślinami miododajnymi

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance (dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w mieszance pod warunkiem, że nie są one w mieszance dominujące),
– zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września, zakaz stosowania środków ochrony roślin.

 • Płatność za zimowe pożytki dla ptaków

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– wysiew we wsiewce, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesienno-zimowym, w tym m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowej, rzepak, jarmuż w określonej ilości.
– pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.
– zakaz stosowana środków ochrony roślin po wysiewie roślin.

 • Płatność za mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– utworzenie i utrzymanie luk w uprawie zboża ozimego, o powierzchni co najmniej 20 – 25 m2, poprzez wyłączenie i podniesienie siewnika,
– utworzenie co najmniej jednej luki, na każde rozpoczęte 0,5 ha uprawy.

 • Płatność za ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za utrzymanie obsady zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) na poziomie co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ.

 

 • Płatność za międzyplony ozime

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do 15 lutego; dopuszcza się mulczowanie w okresie utrzymania.
– zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego.
– Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (przyoranie, podorywka, talerzowanie, inne).

 • Płatność za wsiewki śródplonowe

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.
– Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.
– Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej. Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.

 • Płatność za strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– utworzenie strefy buforowej poprzez wysiew traw i roślin bobowatych (zwłaszcza koniczyn i lucern), zachowanie istniejących drzew i krzewów;
– koszenie min. raz w roku (15 VII – 30 IX), zbiór biomasy w ciągu dwóch tygodni;
– niestosowanie nawożenia, ścieków, osadów ściekowych, środków ochrony roślin;
– niewypasanie zwierząt na strefie buforowej;
– utrzymanie strefy buforowej: co najmniej do ostatniego dnia lutego.
Szerokość strefy buforowej zależy od rodzaju wody powierzchniowej:
– 10 m – gdy grunt orny sąsiaduje z jeziorem i zbiornikiem wodnym o powierzchni do 50 ha, ciekiem naturalnym, rowem z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu, kanałem;
– 20 m – gdy grunt orny sąsiaduje z jeziorem i zbiornikiem wodnym o powierzchni powyżej 50 ha, ujęciem wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, obszarem morskiego pasa nadbrzeżnego.

 • Płatność za opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K) oraz potrzeb wapnowania.

 • Płatność za wapnowanie

W ramach tej praktyki proponuje się stosowanie na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub środka wapnującego), nie częściej niż raz na 4 lata. Potrzeba wapnowania danej działki rolnej będzie wynikała z opinii wydanej przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO

 • Płatność za korzystną strukturę upraw

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za:
– w strukturze zasiewów udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25% oraz
– prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w granicach X DJP/ha UR (np. 1,5 DJP/ha UR).

 • Płatność za zmianowanie

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za prowadzenie uprawy roślin na gruntach ornych w taki sposób, aby zachować dodatni bilans substancji organicznej. Bilans substancji organicznej oblicza się na podstawie określonych współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, przypisanych do danych gatunków roślin uprawnych.

 • Płatność za produkcję integrowaną (IP)

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za prowadzenie w danym roku produkcji roślinnej w systemie Produkcji Integrowanej (IP), zgodnie z metodyką opracowaną dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem IP.

 • Płatność za przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę

 • Płatność za rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo

W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych metodami innymi niż rozbryzgowo:
– iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe, ALBO
– aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.

 • Płatność za aplikację doglebową nawozów na bazie mocznika

 • Płatność za uproszczone systemy uprawy

              W ramach tej praktyki rolnik otrzymuje płatność za stosowanie na gruntach ornych następujących technik uprawy:
– uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub
– uprawa uproszczona lub
– uprawa pasowa lub
– uprawa zerowa.

Ilość wyświetleń artykułu: 555