Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich może otrzymać z budżetu państwa wsparcie finansowe w łącznej wysokości 40 mln zł. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW. Środki będą rozdysponowywane do wyczerpania puli.

Na koniec grudnia 2018 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowanych było 5 048 kół, rok później 8 828, a na 29 kwietnia 2020 r. w rejestrze było już 9 110 kół.

Dotychczas rządowe wsparcie przyznano w 2018 r. 4 862 kołom, w łącznej kwocie około 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8 589 kołom, w łącznej kwocie ponad 29,8 mln zł.

Rząd planuje już dodatkowe działania dla Kół Gospodyń Wiejskich. Będą to między innymi:

  • szkolenia nt. sprzedaży produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej;
  • utworzenie platformy internetowej, która umożliwiłaby KGW sprzedaż np. żywności czy rękodzieła.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Reprezentują interesy kobiet wiejskich, działają na rzecz poprawy ich sytuacji oraz ich rodzin. Działalność ich skupia się m.in. na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego oraz zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji. Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewniają niezbędne warunki do realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji.

Źródło: MRiRW

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dotacje-na-dzialalnosc-kol-gospodyn-wiejskich

Ilość wyświetleń artykułu: 249