Zasady wzajemnej zgodności

Od roku 2015 nastąpiły zmiany.
Zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą niż dotychczas liczbę wymogów i norm DKR.
Wymogi te zostały podzielone na następujące obszary:

  • środowisko, zmiana klimatu oraz utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;
  • zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin;
  • dobrostan zwierząt.

Najważniejsze zmiany:

1. usunięto wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych (dotychczasowy SMR 3) oraz chorób zwierząt: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego języka (dotychczasowe SMR-y 13-15).

2. w zakresie norm DKR:

– najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku utrzymania gruntów rolnych, dotychczas realizowanego przez normy m.in. ochronę trwałych użytków zielonych i przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności na grunty rolne. Obowiązek ten został wzmocniony i stanowi teraz kryterium kwalifikowalności do płatności bezpośrednich gruntów, na których nie jest prowadzona produkcja

– NOWA  NORMA! Zabrania się przycinania żywopłotów i drzew znajdujących się w obrębie działki rolnej  w  okresie od 15 kwietnia do 31 lipca (z wyłączeniem wierzb, drzew owocowychi zagajników o krótkiej rotacji)

– NORMA  ZMIENIONA! Powierzchnię stanowiącą co najmniej 30 % gruntów ornych,  położonych  na  obszarach  zagrożonych  erozją  wodną,  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod pokrywą glebową w terminie co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego. Pod pojęciem pokrywy glebowej rozumie się: okrywę roślinną, ściernisko, resztki pożniwne rośliny przedplonowej i mulcz.

W  przypadku  nieprzestrzegania  norm  i  wymogów  wzajemnej  zgodności konsekwencją  jest  odpowiednie  zmniejszenie  przyznawanych  rolnikowi  płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, tj. płatności:

  • z  tytułu  naturalnych  utrudnień  dla  rolników  na  obszarach  górskich  i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
  • rolnośrodowiskowych,
  • rolnośrodowiskowo-klimatycznych
  • ekologicznych,
  • na zalesianie gruntów rolnych.

Więcej informacji w broszurze: Broszura

Ważniejsze strony poświęcone normom i wymogom wzajemnej zgodności: