Zasady wzajemnej zgodności

Od roku 2015 nastąpiły zmiany.
Zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą niż dotychczas liczbę wymogów i norm DKR.
Wymogi te zostały podzielone na następujące obszary:

  • środowisko, zmiana klimatu oraz utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;
  • zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin;
  • dobrostan zwierząt.

Najważniejsze zmiany:

1. usunięto wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych (dotychczasowy SMR 3) oraz chorób zwierząt: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego języka (dotychczasowe SMR-y 13-15).

2. w zakresie norm DKR:

– najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku utrzymania gruntów rolnych, dotychczas realizowanego przez normy m.in. ochronę trwałych użytków zielonych i przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności na grunty rolne. Obowiązek ten został wzmocniony i stanowi teraz kryterium kwalifikowalności do płatności bezpośrednich gruntów, na których nie jest prowadzona produkcja

– NOWA  NORMA! Zabrania się przycinania żywopłotów i drzew znajdujących się w obrębie działki rolnej  w  okresie od 15 kwietnia do 31 lipca (z wyłączeniem wierzb, drzew owocowychi zagajników o krótkiej rotacji)

– NORMA  ZMIENIONA! Powierzchnię stanowiącą co najmniej 30 % gruntów ornych,  położonych  na  obszarach  zagrożonych  erozją  wodną,  wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się pod pokrywą glebową w terminie co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego. Pod pojęciem pokrywy glebowej rozumie się: okrywę roślinną, ściernisko, resztki pożniwne rośliny przedplonowej i mulcz.

W  przypadku  nieprzestrzegania  norm  i  wymogów  wzajemnej  zgodności konsekwencją  jest  odpowiednie  zmniejszenie  przyznawanych  rolnikowi  płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, tj. płatności:

  • z  tytułu  naturalnych  utrudnień  dla  rolników  na  obszarach  górskich  i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
  • rolnośrodowiskowych,
  • rolnośrodowiskowo-klimatycznych
  • ekologicznych,
  • na zalesianie gruntów rolnych.

Więcej informacji w broszurze: Broszura

Ważniejsze strony poświęcone normom i wymogom wzajemnej zgodności:

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2