„Aktualne zagadnienia oraz problemy związane z wodą w rolnictwie”

W dniu 14 marca br. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Aktualne zagadnienia oraz problemy związane z wodą w rolnictwie”.

Konferencję otworzyli Antoni Hajdaczuk – dyrektor Oddziału PODR w Starym Polu oraz Katarzyna Jasińska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreślili znaczenie dostępności wody na potrzeby rolnictwa, szczególnie w warunkach zmieniającego się klimatu oraz potrzebę właściwego gospodarowania wodą, co będzie coraz większym wyzwaniem dla nas wszystkich w przyszłości.

Pierwszy wykład pt. „Sposoby zapobiegania skutkom suszy” wygłosił dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy. Omówił m.in. kierunki zmian klimatycznych oraz znaczenie właściwego doboru odmian, gęstości siewu, jakości materiału siewnego i głębokości siewu dla upraw prowadzonych w warunkach suszy. Z prezentacji można było się wiele dowiedzieć na temat skutecznych metod pomagających zatrzymać wodę w glebie, na przykład uproszczeń w zakresie uprawy roli, wpływu zawartości próchnicy oraz wapnia. Prelegent przedstawił również rolę zmianowania, właściwego nawożenia i ochrony chemicznej w utrzymaniu odpowiedniej struktury gleby w aspekcie ryzyka suszy.

Kolejny wykład pt. „Problem suszy w woj. pomorskim oraz znaczenie dla rolnictwa ustawy Prawo Wodne” zaprezentował Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku. Omówił zadania Wód Polskich oraz zasięg administracyjny zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych. Przedstawił również informacje na temat Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który jest w trakcie opracowywania. Dodatkowo zaprezentował regiony nadzorowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, będące najbardziej narażone na zjawisko suszy. Wykładowca omówił również obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo wodne, m.in. zmiany w programie azotanowym, pozwolenia wodnoprawne, jak również sprawy związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Na koniec osoby towarzyszące prelegentowi – Krzysztof Roman (z-ca dyrektora ds. Powodzi i Suszy), Ewa Wolińska (specjalista w Zarządzie Zlewni w Elblągu) oraz Justyna Rozenbajgier (kierownik Nadzoru Wodnego w Elblągu) odpowiadali na pytania uczestników konferencji.

Kolejny wykład poprowadził Szymon Małaczyński z Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali. Zaprezentował wymogi związane z ubezpieczeniem upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. W swoim wystąpieniu pt. „Ubezpieczenie upraw z uwzględnieniem ryzyka suszy” przedstawił informacje o dostępnych pakietach i szczegółowo wyjaśnił, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie informacje trzeba przedstawić, aby ubezpieczyć uprawy.
Z prezentacji można było się również dowiedzieć, jak szacowane są szkody suszowe oraz zobaczyć wiele zdjęć ilustrujących różne rodzaje szkód na polu.

O tym jakie działania na rzecz ochrony wód są objęte dofinansowaniem z PROW, mówiła Katarzyna Jasińska, zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W trakcie wystąpienia pt. „Finansowanie działań związanych z ochroną wód” omówiła środki dostępne w poddziałaniach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), warunki jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z tych środków oraz dostępne formy i wielkości wsparcia.

Ostatnim punktem programu konferencji była prezentacja Adama Kopcia – głównego specjalisty ds. ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii w Oddziale PODR
w Starym Polu, dotycząca obowiązującego od lipca br. „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” i związanych z tym zagadnieniem oraz nowych wymogów dla rolników. Prezentujący przedstawił szczegółowo wymagania dotyczące przechowywania oraz stosowania nawozów, sposoby wyliczeń właściwych dawek nawozowych, wielkości płyt i zbiorników do przechowywania nawozów.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom za wygłoszenie interesujących wykładów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wszystkim uczestnikom: rolnikom, młodzieży, przedstawicielom samorządów i doradcom dziękujemy za liczne pytania skierowane do prelegentów i za przybycie do Starego Pola. Dziękujemy również sponsorowi: firmie Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali za wkład w organizację spotkania.

 

Katarzyna Mazurkiewicz

Ilość wyświetleń artykułu: 386