Agroliga 2019 – wojewódzki etap konkursu

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza rolników i przedsiębiorców do udziału w konkursie AGROLIGA 2019.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 28 czerwca 2019 roku

Konkurs promuje rozwój obszarów wiejskich w województwie pomorskim poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców oraz ma na celu wyłonienie pomorskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach – rolnik oraz firma działająca na terenie województwa pomorskiego w zakresie przetwórstwa lub świadcząca usługi na rzecz rolnictwa.

Konkurs przebiega w dwóch etapach ‒ wojewódzkim i krajowym. Organizatorem wojewódzkiego etapu jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Krajowy etap konkursu jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także – Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Kandydaci na mistrzów wojewódzkich w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:

  • do kategorii Rolnicy zalicza się wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną w województwie pomorskim. Powinni oni uzyskiwać wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W tej kategorii nie mogą być uwzględnione osoby, które zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi i nie posiadają ziemi. Nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.
  • do kategorii Firmy zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa pomorskiego) zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn rolniczych, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, zatrudniające siłę najemną, także prowadzone przez dzierżawców.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja konkursowa weźmie pod uwagę zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy, innowacyjność i płynność finansową.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2019 zostaną wyłonieni poprzez ocenę dokonaną zgodnie z regulaminem przez Komisję Konkursową. Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do drugiego, krajowego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2019.

  • Zgłoszenie udziału w konkursie  do 28 czerwca 2019 r.
  • Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dokona lustracji zgłoszonych kandydatur po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjazdu. Lustracja odbędzie się w terminie lipiec/sierpień/wrzesień br.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić:

  • Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz
  • Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2019 w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do etapu krajowego Konkursu, który odbędzie się w II kwartale 2020 roku.

Zgłoszenia do konkursu:

Wypełnione dokumenty dostarczyć do:

  • Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub
  • do sekretariatu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn z dopiskiem „AgroLiga 2019” lub
  • na adres e-mail: a.moltzan@podr.pl

Do pobrania:

Informacji o konkursie udzielają:

Ilość wyświetleń artykułu: 200